hoahong

Giáo viên phụ trách: 

- Bùi Thị Kim Lãnh - Điện thoại: 0982905459

- Nguyễn Thị An Bình - Điện thoại: 01644364646

- Võ Thị Phương Dung - Điện thoại: 01206066883

picture1_500

           619380a8c7yo5al4

                                      be1

Giáo viên phụ trách:  

- Phan Thị Lệ Thu - Điện thoại: 01673138399

- Hồ Thị Minh Phụ - Điện thoại: 01262715843

picture2_500

           619380a8c7yo5al4_01

                                   be2

Giáo viên phụ trách: 

- Nguyễn Thị Mỹ Hiền - Điện thoại: 0905159552

- Trần Thị Kiều Xíu - Điện thoại: 0983000153

picture3_500

           619380a8c7yo5al4_02

                                    nho1

Giáo viên phụ trách: 

- Võ Thị Ngâu - Điện thoại: 01652661329

- Trần Thị Cẩm Trâm - Điện thoại: 0905576617

picture4_500

           619380a8c7yo5al4_03

                                     nho2

Giáo viên phụ trách: 

- Nguyễn Thị Kim Dung - Điện thoại: 01664824222

- Võ Thị Quỳnh Nho - Điện thoại: 01224445069

picture5_500

        619380a8c7yo5al4_04

                                   nho3

Giáo viên phụ trách: 

- Tống Thị Nguyệt - Điện thoại: 01692298855 

- Huỳnh Thị Kim Loan - Điện thoại: 01223451712

picture6_500

        619380a8c7yo5al4_05

                                   lon1

Giáo viên phụ trách:

- Trần Thị Lệ Thủy - Điện thoại: 0904336362

- Nguyễn Thị Huyên - Điện thoại: 0987443778

- Đặng Thị My Na - Điện thoại: 01652999602

picture7_500

          619380a8c7yo5al4_06

                                       lon2

Giáo viên phụ trách: 

- Nguyễn Thị Tâm - Điện thoại: 01205926013

- Doãn Thị Thùy Dung - Điện thoại: 01282725337

picture8_500

           619380a8c7yo5al4_07

                                     lon3

Giáo viên phụ trách: 

- Nguyễn Thị Thúy Hằng - Điện thoại: 01686444261

- Nguyễn Thị Mộng Hiền - Điện thoại: 01668670238

- Lê Thị Kim Oanh - Điện thoại: 0979802303

picture9_500

                   1594048v1p05nqtti